NÁPADY PRO KOLÍN


Prostor Práchovna, nalézající se uprostřed Kolína na vyvýšenině na pravém břehu Labe, zaujme člověka hned několika podněty. Svou dokonalou polohou s výhledem na staré město, téměř 20 metrů vysokou věží, skálou, na které je umístěn, akátovým hájkem, okolní zástavbou tvořenou původními chalupami a hlavně svým umístěním v prostoru velkého města a tudíž výbornou dostupností pro jeho obyvatele i turisty.

Práchovna sama o sobě působí velmi příjemným dojmem a proto hlavním úkolem bylo vymyslet tomuto místu smysluplnou náplň, která by využila co nejvíce jeho kvality a byla co v maximální míře přínosná pro každého, kdo bude v tomto městě pobývat. To bylo i hlavní myšlenkou a ideou našeho návrhu, která se opírá o vytvoření zázemí pro pořádání různých společenských akcí menšího rázu, zaměřené především na neziskové organizace, jako jsou různé společnosti pro handicapované, kluby, dětské spolky a zájmové kroužky, domovy důchodců, popřípadě přednášky a kurzy různého druhu a zaměření. Představa spočívá v programu především ve venkovním prostředí, přičemž v interiéru „klubovny“ by pak fungovalo zázemí, jak pro pořadatele (neziskové organizace), tak pro návštěvníky (v případě dětských dnů, oslav, svátků a dalších akcí). Pořadatelé by pak v objektu mohli prodávat i různé výrobky z dílen, občerstvení, nebo dělat výstavy a podobně.

Samotná náplň „nárazových“ akcí by však byla pro toto území málo a nevyužívala by plně jeho potenciál, proto bylo místo vytvořeno i v souladu s požadavkem celodenního provozu přes léto a s možností uplatnění co nejširšího spektra návštěvníků. Od místních z blízkého okolí, kteří si sem mohou vyjít na procházku, posedět u ohně a relaxovat, přes návštěvníky z celého města, pro které je zde stejná nabídka, popřípadě i relaxace v akátovém háji, nebo využití zde pořádaných akcí, po mimoměstské turisty, které zde krom všeho ostatního mohou obdivovat výhledy na Labe a staré město.

Těchto požadavků jsme pak dosáhli úpravou stávajících prostor, vytvořením nového mobiliáře a zajištěním víceúčelovosti místa. Hlavním zásahem byla tvorba třech variabilních funkčních prostor.

Společenský prostor před víceúčelovou klubovnou, který slouží především jako prostor využívaný samotným objektem, objektem rozhledny a jako místo setkávání a komunikace, neboť tento prostor má přímý kontakt na sezení s ohništěm a plochou pro aktivity. Budova klubovny je řešena velmi jednoduše (opět ale s ohledem na maximální možnosti využití) a její ústřední místností je pak malý sál s variabilními možnostmi stolování určený pro jednu zájmovou skupinu. Forma stavby je vytvořena tak, aby na první pohled zaujala, a přesto podporovala místní rozhlednu jako dominantu.

Plocha pro aktivity je potom obdobou otevřeného parku, okolo kterého se lidé mohou posadit na lavičkách umístěných ve svahu, či u ohniště v blízkosti a v klidu pozorovat hrající si děti a podobně. Jak ve společenském prostoru, tak na ploše pro aktivity bylo díky vyčištění hustého porostu na svahu umožněno návštěvníkům pozorovat panorama protějšího břehu.

Třetím prostorem je potom akátový háj. Ten byl ponechán a pouze upraven (vyčištění od keřů, vysázení trávy, na vnější straně zakončení nízkou gabionovou stěnou na jejíž vrchol plocha prostoru plynule navazuje). Krom těchto úprav zde byly umístěny i dřevěné špalky sloužící jako posezení a doplnění prostoru, který je zamýšlen jako relaxační, popřípadě pikniková zóna. Prostor také protíná procházková cesta, jejímž středobodem se stává jediný výrazný strom a to bříza, která kolem dokola nabízí lavičku k posezení.

Co se týče dostupnosti území, bylo nutné vytvořit dobrou dostupnost ze všech stran jak pěšmo, tak automobilem. Pro motoristy proto vzniklo na severozápadní straně štěrkem vysypané parkoviště a pěší mohou do prostoru dorazit buď ze severu z ulice Za Baštou, nebo z východu ulicí Na Skále, či nově zbudovaným schodištěm z Podskalského nábřeží.

Prostor Práchovny by těmito úpravami získal kvalitní, moderní a maximálně využitelné zázemí a mobiliář, neztratil by nic ze své jedinečnosti a zachoval by si svůj osobitý genius loci.

 


 2014

Kolín, Práchovna

studie - soutěž, 2. místo v kategorii

investor: město Kolín

spolupráce: Ing. arch. Kamil Mašek